Kjøps- og leveringsbetingelsar
..............................................................................................................
Kjøpsbetingelsar
Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil på sidene.
Det vert teke atterhald om endringer av produkter og produktopplysningar.
Bildene kan på grunn av produksjonsendringer eller andre forhold, avvike fra levert vare.

Retur av varer kun etter avtale.

Alle priser er + moms og frakt.

Vi tek atterhald om prisendringar som fylgje av endringar i valutakursar, offentlige avgifter eller endra innkjøpsprisar.
Ordre vert difor ekspedert til gjeldande pris på leveringsdagen, om ikkje anna er skriftleg avtala.

Bestiling
Ved bestilling vert varenavn og kvantum oppgjeve.
Vi overtek ikkje ansvaret for eventuelle feil ved telefonordre som ikkje vert bekrefta skriftleg av kunden.
Bestill varene i god tid før bruk, slik at vi kan betjene Deg med ønska leveringstid.

Leveringsbetingelsar
Normalt skjer levering av lagerholdte produkt samme dag
eller dagen etter ordren er motteken.

Vi sender dei fleste pakkar med posten og deiras fraktprisar gjeld.
Vi har og muligheit til å spore pakkar på internett.

Større leveransar vert sendt med Nor Cargo eller GOH Transport.

Salgspant
Selgjaren har salgspant i dei selde varene inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostningar er fullt betalt.

Reklamasjoner
Vi legg vekt på at einkvar ordre ekspederast så samvittigheitsfullt som mogeleg. Vi ber imidlertid våre kundar kontrollere varen nøye ved mottakelsen. Det er såleis viktig at kunden omgåande gir oss beskjed hvis han har grunn til å tru at merkinga eller utsjånaden på den leverte vara  er ein annan enn det som er bestilt eller fakturert. Vara må då ikkje nyttast. Vi vil straks undersøkje saka og sørgje for levering av den riktige vara.

Det vert ikkje gjeve erstatning utover fakturaverdien, eller utover kva vår leverandør erstattar.

Montering
Ved sal av utstyr er eventuell montering ikkje inkludert.

I dei tilfeller vi blir bedd om hjelp til montering, reknast vanlig timebetaling.

DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge